Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Zoom
  • Πίσω

       Η σταθερή του διαδοχογενούς αχρονοάυλου ισούται με το σύνολο  του όγκου του χώρου του πρώτου Χρονοχωρικού μερίσματος ( ctss ), μείον την τιμή της αλληλοεξαρτημένης μεταβλητής του.

     

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top