Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Zoom
  • Πίσω

       Ο χρόνος στην παρούσα θεωρία, Κοσμικός Χρόνος, παρουσιάζεται σε μορφή ενεργειακής κατάστασης με ποικίλες ιδιότητες όπως η Εξάρτηση από το Ολονιόνιο, η Αναπτυξιακή Σταθερή, η Μεταβλητή, η Αλληλοεξαρτημένη με το χώρο, τα Χρονικά Μόρια,  οι Χρονικές Συχνότητες, τα Χρονικά Τόξα, Χρονικές Τοξοσυχνότητες, οι Βοιοχρονοχωρομερισματικές Συχνότητες, οι Βοιοχρονοχωρικές Κυψέλες οι Χρονικοί Ορίζοντες, Χρονικές Εντροπίες, Χρονοχωρικά Παραπετάσματα, Χρονολώρος, Χρονική Τάση και Ανάταση, Χρονικός μανδύας, η Αλληλοεξαρτώμενη με τα Βαρυτικά Πεδία και τον ονομάζουμε Χρονικό Σώμα ( tb = time body ).

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top