Κοσμολογία
    Νέα κοσμοθεωρία
    Dandoulakis Costas-Researcher
    Marilena Tzortzi-Researcer 's Assistant

  • Zoom
  • Πίσω

        Η Στιγματική Διάσταση είναι η πρώτη διάσταση που εμφανίζεται στον υπόχωρο άμα τη εμφανίση  του Μονογενούς υποπυρηνικού σωματονίου. Η διάσταση αυτή έχει πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Παρόλο που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ο χώρος παρουσιάζει τη δυνατότητα να διογκείται άνευ υποστήριξης άλλης διάστασης. Η παρουσία της είναι αλληλένδετη με την παρουσία του υπόχωρου, όπου λόγω του πρώτου βήματος ανάπτυξης του Χρονικού Σώματος ( tb = cosmic time ) αποκτά και αυτός τη μονοδιάστατη ιδιότητα. Το σημείο της Στιγματικής Διάστασης, είναι η αφετηρία της πορείας όλων των ομοιοκατάληκτων εις –‘ονιον υποπυρηνικών σωματονίων.

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Top